Beru si zpět svou sílu a moc

18.09.2022

Meditace

k posílení každého jednoho z nás ve své moci tvůrce a k rozzáření ohňů v našich srdcích v jednotě propojení.

_________________

Polož se nebo posaď na klidné místo.

Zajisti si nerušený prostor a pohodlí.

_________________

Uvolni své tělo ve všech jeho částech.

Klidně dýchej, sleduj svůj dech.

Vnímej, jak na nádechu vchází proud vzduchu nosem do těla a na výdechu ho rozváděj do jeho jednotlivých částí.

Začni konečky prstů u nohou, s výdechem uvolni. Teď s výdechem uvolni obě nohy až ke kyčlím, hýždě a pánev, břicho, celý trup až ke krku. Teď se s výdechem zaměř se na oblast hrudi a uvolni.

Nyní prodýchej konečky prstů u rukou, celé ruce až po ramena, krk, vše s výdechem opouští napětí a přichází uvolnění.

S výdechem uvolni halvu, celý její vnitřní prostor.

Myšlenky odplouvají, neboť jsi plnou pozorností u toho, co právě děláš.

Nyní uvolňuješ obličej - bradu, čelist, tváře, uši, oči i čelo.

S výdechem uvolni vlasovou část a sleduj, jak propouštíš poslední zbytky napětí.

Teď, když je tělo krásně uvolněné a vláčné, věnuj pozornost mým slovům.

To ti pomůže utišit tvé myšlenky.

Buď plně přítomný a před svým vnitřním zrakem nech vyplout obrazy,

které se s jejich významem vynoří.

Pokud se v mých slovech objeví výrazy, které nejsou hned tvému vědomí srozumitelné,

nech na sebe působit jejich vibraci, tvá duše .

______________________________________

Je nádherný slunečný den.

Vůně vzduchu je prosycena jarní svěžestí a vnímáš, jak se vše kolem probouzí.

Stojíš na louce, kde už raší první zelená travička.

Cítíš, jak pod tvýma nohama, v Zemi, v říši zemních živočichů, rostlin, semen, kořenů a minerálů, probíhá proces vzkříšení nového života. Vše se dere na povrch a ty jsi toho součástí. Vnímáš sílu energie pod sebou, jak její proudy skrze chodidla vtékají do tvého těla.

Přichází příliv radosti, necháváš se prosytit energií Země.

Tvé tělo je nádobou, která se plní po okraj.

Tvá bytost září, světelná energie ji naplnila do poslední buňky.

Kde je světlo, není místo pro nízké emoce. Světlo prozařuje tmu. Strach, obavy, úzkost, panika...

vše v klidu a jemnosti odplouvá, spolu s tím, jak dýcháš.

Zažíváš stav přijetí: "Přijímám své strachy, obavy a jiné podobné pocity, které svazují mou duši. Jejich pojmenováním si je zvědomuji a na výdechu je propouštím ze svého života."

Teď je vydechni. (výdech)

Vnitřní očista je dokončena.

Zalévá tě vlna osvobození.

Odlehčení přináší tvé duši klid a mír.

_________________

V tuto chvíli vnímáš jak tvoje chodidla vrůstají do Země.

Zcela vědomě pulsuješ v rytmu, kterým Země dýchá.

Jsi její součástí a s pokorou ji žádáš o sílu, která vyvěrá z hlubin jejího jádra,

aby se propojila s plamenem v tvém srdci a zažehla zářivý oheň.

Země tě obdarovává, cítíš horký tok proudů z jejího nitra, jak se vlévají do tvého těla.

Zažíváš pocit síly a vlastní moci a z celého srdce děkuješ za tento dar.

Aktivoval jsi propojení se Zemí.

Pociťuješ neochvějný postoj ve svém životě.

__________________

Nyní přenášíš svou pozornost k hlavě.

Je naplněná světlem a vlasy se mění ve světelná vlákna, která se rozšiřují do všech stran.

Rostou, jsou hustější a delší, svou délkou dosahují do stále větší a větší vzdálenosti,

až přestáváš vnímat, kam až sahají. Tato vlákna tě propojují s Vesmírnou energií, kterou pociťuješ jako živoucí pulsaci hvězd, planet, galaxií.... a úrovní života, zahalených tajemstvím.

Prostřednictvím těchto vláken se do tvého těla přenáší všeprostupující, láskyplná síla Vesmírné inteligence a probouzí v tobě pocit naplnění a štěstí.

Dokážeš si vytvořit odstup a nahlédnout na svůj život z jiného úhlu pohledu.

Díváš se z výšin na své konání a činy, postoje a myšlenky, slova...

Získáváš potřebný nadhled, který ukazuje, kde v životě můžeš zlepšovat, harmonizovat a čistit.

Síla a odhodlání ke změně v tobě roste. Vnímáš podporu světla, které proudí skrze zářivá vlákna do hlavy a rozlévá se do celého těla. Můžeš pociťovat brnění, které celou tvou bytost vylaďuje na soulad se vším stvořením. S láskou v srdci děkuješ za energii světla a aktivaci propojení s Vesmírem.

__________________

Nyní jsi v harmonii se Zemí i s Vesmírem a takto posilněn si uvědomuješ, že nadešla chvíle,

kdy je třeba vzít si zpět svou sílu a moc.

Energii ze všech časů, míst, prostorů a dimenzí, v kterých existuješ jako vědomí.

Voláš na pomoc své pomocníky bez fyzického oděvu, kteří trpělivě pomáhají a podporují tvou duši ve zkouškách, které si ve vtělení přála složit. Pomocníci, andělé, bytosti světla. Každý máme ve svém osobním světle skupinku, která o nás s láskou pečuje.

Pokud se naučíš vnímat jejich vedení, přestáváš bojovat s životními lekcemi.

Jejich přijetí ti přináší porozumění.

Odpouštíš a propouštíš vše, co už s tebou neladí.

Necháváš vše nepotřebné odplout, z tvého úhlu pohledu - do minulosti.

Jdeš v životě s lehkostí a radostí.

Tví pomocníci jsou připraveni.

Uvědom si jejich přítomnost.

Požádej o pomoc při stahování své energie, o kterou jsi byl z různých důvodů ochuzen.

Příčiny teď nezkoumej. Věnuj veškerou pozornost procesu, který se nyní začíná dít.

Ze všech stran se k tvému tělu začínají přibližovat proudy energie, které ti náleží.

Můžeš je vnímat v barvách.

Tví pomocníci tě obklopují a pomáhají otevřít tvé tělo pro příjem těchto energetických proudů.

"Otvírám se přijetí," zní nyní celým tvým bytím.

A v tento okamžik se ze všech stran začínají vlévat do tvého těla energie.

Pro vnější oko pozorovatele vypadáš teď jako ježek, jehož každá bodlinka je propojena s energetickým proudem a nasává ho do těla.

Je to příjemný proces. Přináší ti pocit celistvosti.

V mnoha vtěleních ti v různých časech, místech, prostorech a dimenzích byla tato energie odebrána.

Někdy jsi ji sám svou neurvalostí k životu ztratil, když jsi bez lásky v krutosti konal, jindy jsi ji nechal ve zranění, které způsobil někdo druhý. V různých tělech jsi střídal role a tam, kde chybělo láskyplné chování, soucit, přijetí, odpuštění a propuštění, ztrácel jsi střípky svého já.

To nyní napravuješ a nasáváš zpět, co ti patří. Jsi v propojení se Zemí i Nebem, v harmonii sám se sebou a s celým stvořením. Stáváš se celistvým. Víš, kde se v životě nacházíš, kudy jsi tam došel a kam směřuješ.

Energie je navrácena, jsi novým člověkem. Děkuješ za pomoc při tomto procesu!

Jsi mocnou bytostí, vědomou si své síly tvůrce.

Stojíš v plné své síle a moci ve svém životě.

Kráčíš neochvějně k cíli, ke kterému tvá duše nabrala směr.

____________________

Propojení všech bytostí ve vědomí si vlastní moci, přináší spojení miliónů ohňů v našich srdcích

v jeden megasilný, mocný, ohnivý žár síly.

Síly světla tak silného, že nic a nikdo nemá šanci ho uhasit.

Ať tento světelný žár rozzáří všechny energie podobné kvality.

Ať všichni spolupracujeme na zvyšování jeho intenzity pro nastolení klidu, míru a harmonie na celé planetě.

Máme tu moc. Každý jeden z nás jsme tvůrci všeho, co vnímáme jako realitu.

_____________________